Class Schedule

Class Schedule:

                                                         
1st Period - Athletics 7th Grade                           5th Period - Lunch Duty 
(8:00 - 8:45)                                                  (11:16 - 1:18) 
2nd Period - PE                                           6th Period - Conference
(8:49 - 9:34)                                                (1:22 - 2:07) 
3rd Period - PE                                              7th Period - PE
(9:38 - 10:23)                                                    (2:11 - 2:56)
4th Period - PE                                   8th Period - Athletics 8th Grade
(10:27 - 11:12)                                                 (3:00 - 3:45)